Välkommen


Förslag om förbättrad bussavstigningsplats i Sörforsa är nu inlämnad. 
Läs mer!

2019 års Forsanatta blir lördagen den 15 juni 2019 med start kl. 20.00 vid badet i Ofärne. Mer information här efter hand.

 

Ska vi vända trenden nu?

 


Äldre information:

Nu kör vi igång lokalekonomisk analys i Utveckling Forsabygden. 

För några veckor sedan hade vi en informationsträff med Sam Risander, Coompanion, om den kommande lokalekonomiska analys vi ska göra.
Nu på onsdag, 25 oktober kl. 18.00 till 20.00 kör vi igång på Sörforsa Folkets Hus, lilla salen. Ni som var med på informationsträffen men även nytillkomna som vill vara med att utveckla vår bygd är välkomna. Sam Risander har nu fått grundmaterial från SCB som vi ska gå igenom. Detta arbete, det grundarbete vi gjorde redan 2014 och det vi kommer fram på dessa fyra träffar vi gör nu blir ett underlag för den utvecklingsplan för Forsabygden som vi ska skriva. Tidsmässigt ligger vi i fas med den nya översiktsplan som kommunen nu börjar arbeta med. Välkomna att vara med att påverka!


Välkommen till Utveckling Forsabygdens hemsida!

Aktuellt nu augusti 2017: Vi börjar nu skriva på steg 2 i vår projektplan. Vi kan konstatera att vårt huvudupplägg fungerar och att vi nu kan gå vidare med mer konkreta planer och planera för investeringar. Dessa ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbara. Under augusti kommer vi även få hjälp att genomföra en LEA, lokalekonomisk analys med data från SCB och vi får hjälp från LEAXW, ett samarbetsprojekt mellan vår länsstyrelse och länsstyrelsen i Dalarnas län. Projektet hålls ihop av Coompanion. Vi är utvalda av Hudiksvalls Kommun att delta och vi har nu fått pengar från vår kommun för möteskostnader. För att genomföra LEA får vi hjälp från en projektledare från LEAXW.

Bakgrunden till Utveckling Forsabygden är att Näsvikens tätort var aktiva i landsbygdsutveckling tillsammans med Dellenbygdens Framtid men inte Sörforsa. Det ville Forsa Sockens Hembygdsförening ändra på. Så 2014 ordnade vi två kvällar där intresserade fick framföra sina visioner hur vi skulle kunna utveckla hela Forsabygden. Alltså tidigare Forsa Kommun med tätorterna Sörforsa och Näsviken med omland. När vi ansökte om projektpengar av Hudiksvalls Kommun fick vi rådet att samarbeta med Dellenbygdens Framtid, Hudiksvalls Näringslivs AB och Visit Glada Hudik AB. Efter några träffar meddelade dock Dellenbygdens Framtid att man först ville förankra innan man gick till verkstad.Så fick vi rådet att söka projektpengar av Leader Utveckling Hälsingebygden. Men det dröjde ett par år innan dom kom igång och sedan fick vi avslag på vår ambitiösa ansökan. Vi gick då tillbaka till kommun men fick nej. Men i början av detta år, 2017, körde vi igång i alla fall på ideell basis. Och vi har rullat igång bra med flera aktiva arbetsgrupper. Fler aktiva personer tillkommer efter hand och fler arbetsgrupper håller på att starta.

PÅ gång:

 • Bättre mottagning av dressinåkare och andra besökare i Näsviken! Läs mer!
 • Tack alla som gjorde Forsanatta till en framgång!  Läs mer!

– Arbetsgruppen Cykelleder har haft sin tredje träff. Läs mer!
– Nu har även arbetsgruppen Ridleder haft sin första träff. Läs mer!
– Förslagslådan på ICA Forsa är nu tömd. Läs innehållet här!

Utveckling Forsabygden har nu meddelat Region Gävleborg att vi är intresserad att jobba med de möjligheter till Grön omställning som regionens fina förstudie ser. Vi är även intresserade att ställa upp som pilotområde om rätta ekonomiska förutsättningar finns.

Region Gävleborg skriver på sin hemsida:

“Grön omställning.
Under 2016 genomfördes en förstudie kring Bioekonomi och vilka möjligheter regionens företag har när det gäller skogens produkter, varor och tjänster.

Aktiviteter och åtgärder inom Grön omställning är bland annat en regional livsmedelsstrategi, stöd till företag och organisationer som arbetar för en ökad resiliens (Resiliens betyder ordagrant förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar. Reds. anm.) och delaktighet, möjliggöra och stärka ekosystemtjänster.

Förstudie Bioekonomi pågår under tiden maj-oktober 2016 – förstudien ska ta reda på de möjligheter och förutsättningar som regionens företag har vad skogens varor, produkter och tjänster. Förstudien kan komma att ge stöd för en större ansökan till strukturfonden för att utveckla bioekonomi i Gävleborg.”

Lite ur förstudien:
” Nya marknader för material, kemikalier och bränslen baserade på biomassa i stället för på fossila råvaror har vuxit fram under de senaste åren, och dessa växer väsentligt snabbare än de traditionella marknaderna för skogsprodukter. Marknaden för bioplaster, till exempel, växer med över 25 % per år och den återstående globala potentialen är mycket stor; bara ca 1 % av dagens produktion av plast är biobaserad. Sverige har för avsikt att ha en fossilfri fordonsflotta år 2030 vilket betyder att marknaden för biodrivmedel torde öka väsentligt de närmaste 5-15 åren.

Inom ramen för detta uppdrag avses att utreda möjligheter för Region Gävleborg att utvecklas inom bioekonomin, bl a genom att titta på samverkan och synergieffekter som finns mellan olika industrigrenar och företag i regionen. I den aktuella regionen finns flera tunga aktörer inom skogsindustri, t ex BillerudKorsnäs och Holmen samt ett antal större och mindre sågverk, men även trävaruindustri t ex Svenska Fönster, samt företag som tillhandahåller skogsmaskiner, t ex Bruks. Även kemisk industri är representerad genom Kraton (tidigare Arizona Chemical) och stålindustri genom Sandvik.
Även möjlig samverkan inom det definerade området med andra regioner kommer att tas i beaktning. Idag är råvarorna in i kemi- och raffinaderiindustrin i huvudsak fossilbaserade medan skogsindustrin i princip är 100% baserat på bioråvara. I skogsindustrin finns samlad kunskap sedan 100 år tillbaka om hantering av vedråvara och det finns möjligheter att ta ut nya gröna intermediärer från procesströmmar som kan användas som råvara in i andra industrier.
Goda förutsättningar finns även för ”quadruple-helix”-samverkan mellan region, näringsliv, akademi och civilsamhälle. I Region Gävleborg finns bl a Högskolan i Gävle etablerad.
Idag finns flera både regionala och nationella samverkansformer i form av kluster och mer övergripande samverkansprojekt men relativt få konkreta projekt där aktörer i de olika delarna av värdekedjan ges möjlighet att konkret titta på nya möjliga råvaror, processer och produkter samt utveckla affärsmodeller för dessa.
Behovet att samverka har dock inte heller varit större än nu då vi står inför en övergång till bioekonomi där dessa industrier kommer att kunna vara viktiga aktörer och därmed står inför nya utmaningar med stora möjligheter….

Det finns god potential i visionen om Region Gävleborg som en region där man dels kan demonstrera lokal produktion och användning av alltfler biobaserade produkter än idag, dels utveckla sin roll som en globalt stark region för export av biobaserade produkter. Genom att profilera regionen som stark aktör på biobaserad produktion så kan man också ge goda förutsättningar för att locka företag att etablera sig.”

Nu är vi igång!

Måndagen den 16 januari 2017 kl 19 Sörforsa Folkets Hus hade vi ett välbesökt (30-tal personer) och lyckat  stormöte med gästerna landsbygdsstrateg Olle Persson, kommunens nya stadsarkitekt Christina Englund samt ordföranden i tekniska nämnden, Annika Huber. Vi visade även vilka möjligheter vi har med vår hemsida. Kultur och gruppen Cykelleder berättade om sina arbetsmöten.

Nu rullar vi igång Utveckling Forsabygden!

Efter två års väntan rullar vi nu igång landsbygdsutveckling i Forsabygden! Plattformen är de två workshopkvällar som Forsa Sockens Hembygdsförening ordnade på Klångsta Bygdegård september 2014. De leddes med utmärkt resultat av Anna-Karin Widehammar, Salticus, och resulterade i en rapport med förslag som deltagarna vill att vi ska utveckla. Föreningen Utveckling Forsabygden har nu tagit över ansvaret för nästa steg som vi nu tar.
Vi grupperade förslagen till arbetsgrupper i den ansökan till Leader vi gjorde. Dessa grupper var då och kan ändras nu:

 1. Utvecklingsplan
 2. Marknadsföring
 3. Cykelleder
 4. Blacksås
 5. Rid- och vandringsleder
 6. Gästnätter
 7. Sjöar och vattenleder
 8. Framtidens fibrer
 9. Barnverksamhet
 10. Hälsingegårdar, forngårdar
 11. Linet

Fokus ligger nu på att får igång verksamheten i arbetsgrupper.

Det är inget krav att du var med på någon av workshoparna 2014 utan ett intresse att jobba i någon arbetsgrupp räcker. Målet med dessa tre träffar är att arbetsgrupperna ska komma igång och sedan efter hand (med hjälp av styrelsen för Utveckling Forsabygden) kunna söka vidare finansiering från Leader, länsstyrelse, Jordbruksverket m.fl. finansieringsmöjligheter. I dialog ska vi även sätta långsiktiga mål vad vi gemensamt ska uppnå. Vi siktar på en projekttid på tre år. Med Forsabygden menar vi Näsvikens- och Sörforsa tätort med omland dvs gamla Forsa kommuns område.

Vid förra träffen framkom önskemål om ytterligare arbetsgrupper: en om centrum Näsviken, en om centrum Sörforsa och en om bredband-telefoni.

Anmäl dig redan nu för att vara med i någon arbetsgrupp och att du kan vara med på upptaktsträffarna. Här finns ett formulär:

Till vår kontaktsida för anmälan om medlemsskap och om du vill komma med i någon arbetsgrupp!

Anmälan till nyhetsbrev!

Vi har fått ett förslag till logga av Sören Jonsson. Vad tycks?
utvecklingforsabygden

Aktuellt väder i Forsa:

Välkommen!

Välkommen till hemsidan för Utveckling Forsabygden.    

Läs mer